اشبه الناس به پیغمبر بود

وارث مشق شب حیدر بود

جلوه ی حیدری احمد بود

باعث فخر خدای احد سرمد بود

مژده روح الامین، بودش بود

بود او حُسن حسین بودش بود

از جوانیِ رُخِ فخرالعرب بود که بود

روز میلاد علی جان به طَرب بود که بود....