نرو ای ماهِ خدا، من به تو وابسته

نرو ای راز و نیاز، من به تو پیوسته

نرو ای شام شکوه، دل من بیتابت

نرو ای صبح سحر، من به تو دلبسته

هر اذانت را من، عاشقی میدانم

عشق من طعم دعا، سر هر گلدسته