رمضان آمد و یا رب دلِ من با او رفت...

از برای سحر و ذکر لبِ یا هو رفت...

رمضان آمد و ترسم به سلامت نرسم...

به تمام کَرمِ سفره خوانت نرسم...

دلِ من تنگِ برای سحر و افطارش...

ربنا و و سحر و جوشن و قرآن به سَرش...

تا کریمان کرمی سمتِ منی فرمایند...

دلِ من خوش به دعای سحری فرمایند...