آماده شدی بهر بهارِ دل و قرآن

آمد به جهان مهدی دلدارِ حبیبان

آماده شدی بهر سحر، سفره افطار

یک بار دگر صوت دل انگیز عزیزان؟

آماده شدی جشن پدر گشتن حیدر

آماده شدی اشک سحر بهر یتیمان؟

بشکست دلت وقت مناجات سحرگاه؟

کردی تو دعا بهر ظهورش به خدایان؟

گفتی به خدا روز ظهورش برساند؟

شاید که رسد لحظه ی دیدار مریدان!

آماده شدی بهر سحر، گریه و ناله؟

آماده شدی بهرِ بهارِ دل و قرآن؟