گفتیم همه روز اباصالح اباصالح اباصالح بیایی...

یک بار اگر از ته دل گفته بودم اباصالح، خودت آمده بودی! نیازی به بیا بیای من نبود!

چرا خالص نمیشوم برایت؟ چرا دنیا چشم و گوشم را پر کرده؟

خدا! یا رب! الهی! حبیبی! چه بخوانمت تا اجابت کنی مرا؟

الهی!هر چه بگویم میشنوی!اجابتم کن!خالصم کن!بگذار همه تن انتظار شَوَم!