یک قوطی رنگ...

یک قلمو...

من و زندگی...

قلمو را بر میدارم و بر زندگی ام رنگ میزنم... رنگِ زندگیِ من هم رنگِ توست...

نه سیاه است... نه سپید... نه خاکستری... نه آبی... صورتی هم نیست... 

رنگ زندگی ام سبز است... به رنگِ انتظارِ تو...