رخ یوسف، دم عیسی، ید بیضاء داری

صوت داوود و همه مُلک سلیمان داری

از جنان تا به جهان قافیه گردان داری

از میان همه خوبان جهان خوب ترین را داری

سیصد و سیزده اختر به جهان داشت خدا 

همه ی اخترکان را تو به دنیا داری....

(پریشانی های ذهنِ خسته)