شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ علي داماد پيغمبر،انيس حضرت مادر که جبريلِ امين وحي، شده همراهِ اين حيدر بياويزند بر حجله هزاران شاخه ي طوبا به صد حوري شده حجله مهياي تن زهرا علي جان پيمبر بود و زهرا حضرت مادر ببين زهرا شده همدم براي جانِ پيغمبر
زمزمه نسيم
ديروز 6:9 عصر
ساعت دماسنج
چرک نويس من
79 امتیاز
12 برگزیده
74 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
چرک نويس من عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top