شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ شهد شيرينِ وصالت را کجا جويم که من... در زمينِ خشکِ قم پا در رکابت مانده ام... (پريشاني هاي ذهنِ خسته)
عالي
تسبیح دیجیتال
چرک نويس من
79 امتیاز
12 برگزیده
73 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
چرک نويس من عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top