شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ ميشود روزي برنامه اي را دانلود و نصب کنم با اين عنوان " قرآن صوتي با صداي منجيِ موعود"... آن وقت تمام لحظه ها چشم ميبستم و گوش تيز ميکردم تا.... تا ندارد!تمام لحظه ها...
mp3 player شوکر
چرک نويس من
81 امتیاز
12 برگزیده
71 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
چرک نويس من عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top