شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ ميشود روزي برنامه اي را دانلود و نصب کنم با اين عنوان " قرآن صوتي با صداي منجيِ موعود"... آن وقت تمام لحظه ها چشم ميبستم و گوش تيز ميکردم تا.... تا ندارد!تمام لحظه ها...
چراغ جادو
چرک نويس من
79 امتیاز
12 برگزیده
73 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
چرک نويس من عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top