شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ شنيده ام که يادِ تو خود عبادت است... کمي به يادِ تو اندوه هم زيارت است... شنيده ام که جمکران تو ديدن که نه شنيدن دارد... صداي قرآنِ تو شنيدن که نه بوسيدن دارد.... (پريشاني هاي ذهنِ خسته)
ساعت دماسنج
چرک نويس من
79 امتیاز
12 برگزیده
73 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
چرک نويس من عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top