شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ شنيده ام که يادِ تو خود عبادت است... کمي به يادِ تو اندوه هم زيارت است... شنيده ام که جمکران تو ديدن که نه شنيدن دارد... صداي قرآنِ تو شنيدن که نه بوسيدن دارد.... (پريشاني هاي ذهنِ خسته)
mp3 player شوکر
چرک نويس من
80 امتیاز
11 برگزیده
67 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
چرک نويس من عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top