شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ شنيده ام که حجِ تمامي، اي تمام حج... تمامِ معنيِ حجّي اي تمام حج... تو معني مسلم روضه ي رضوان... تمام ناتمام مني اي تمام حج... ( پريشاني هاي ذهن خسته)
آرزوي صحت...
چقدر قشنگ.. آفرين
{a h=aqilsaleh}عقيل صالح{/a} سپاس
{a h=emozionante}.: فاطمه بانو :.{/a} نگاه شما زيباست... @};-
ساعت ویکتوریا
چرک نويس من
79 امتیاز
12 برگزیده
73 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
چرک نويس من عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top