شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ آقا!شنيده ام موقوفات زياد اند... شنيده ام زمين و خانه و مدرسه و بيمارستان وقف شما ميکنند! يک سوال! ميشود قلم را وقف انتظار شما کرد؟!
عالي ميشه
{a h=aqilsaleh}عقيل صالح{/a} ان شالله...
mp3 player شوکر
چرک نويس من
80 امتیاز
11 برگزیده
67 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
چرک نويس من عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top