شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ آقا!شنيده ام موقوفات زياد اند... شنيده ام زمين و خانه و مدرسه و بيمارستان وقف شما ميکنند! يک سوال! ميشود قلم را وقف انتظار شما کرد؟!
عالي ميشه
{a h=aqilsaleh}عقيل صالح{/a} ان شالله...
ساعت دماسنج
چرک نويس من
81 امتیاز
12 برگزیده
71 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
چرک نويس من عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top