شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ شنيده ام گداي شما معتبر باشد... به گدايي در خانه ي شما مفتخر باشد... منم گدا و بخشش تو بي همتاست... (پريشاني هاي ذهنِ خسته)
چه قشنگ... :)
عالي @};-
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} @};-
{a h=emozionante}.: فاطمه بانو :.{/a} @};-
ساعت ویکتوریا
چرک نويس من
79 امتیاز
12 برگزیده
73 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
چرک نويس من عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top