شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ شنيده ام گداي شما معتبر باشد... به گدايي در خانه ي شما مفتخر باشد... منم گدا و بخشش تو بي همتاست... (پريشاني هاي ذهنِ خسته)
چه قشنگ... :)
عالي @};-
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} @};-
{a h=emozionante}.: فاطمه بانو :.{/a} @};-
mp3 player شوکر
چرک نويس من
81 امتیاز
12 برگزیده
71 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
چرک نويس من عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top